Lezingenavonden

Vier a vijf keer per jaar organiseer NINJA een lezingenavond. Tot nu toe hebben de volgende avonden plaatsgevonden:

Eerste avond: 21 november 2000
Marc Seutter, SPaSE
"De nul-bit opcode machine".
Bart Jacobs, RU Informatica
"Beveiliging van Smart Cards met Java".

 

Tweede avond: 23 januari 2001
Mark Overmeer, AT Computing:
"Het einde van Search-Engines".
Merijn Vogel, student RU:
"Virtual Private Networking met IPsec".

 

Derde avond: 20 maart 2001
Kees Koster, RU Informatica
"Klassificatie en representatie van documenten".
Theo van den Heuvel, Polderland
"Ongetemde mensentaal".

 

Vierde avond: 12 juni 2001
Peter Beinema, Philips Semiconductors:
"De IT-Infrastructuur voor een waferfab" (chip-frabriek)
Wat zijn de IT-karakteristieken van zo'n complex project? Hoe organiseert men de IT? Wat is de rol van een IT-architect?
Erik Proper Ordina en sinds kort adjuct professor bij RU Informatica
Erik sprak over zijn cariere en ActorWeb (abstract)

 

Vijfde avond: 6 november 2001: Houdt den Dief!
John Graat, AT Computing
John geeft les in onder andere UNIX en Internet security. Hij gaf een overzicht van beveiligingstechnieken en -methoden. Onmisbaar in deze roerige tijden.
Phons Bloemen, Planet Internet
In de rol van security officer van Planet Internet heeft Phons te maken met de praktijk van beveiliging. Hij sprak over de wensen van de overheid voor wat betreft opsporing, en wat hij daarvan al heeft gemerkt.

 

Zesde avond: 11 december 2001
Stijn Hoppenbrouwers, RU Informatica
Stijn onderzoekt de problemen van het "bevriezen" van natuurlijke taal in formele specificaties. Zijn samenvatting geeft meer details.
Jeroen Hoppenbrouwers, KUB,
De broer van Stijn, Jeroen nam de tweede lezing voor zijn rekening. Ook hij is actief op het grensgebied van menselijke taal en computers.

 

Zevende avond: 5 maart 2002
Chris Hendriks
Chris helpt bedrijven bij het verbeteren van hun interne organisatie door mensen uit te laten leggen hoe ze werken.
Marc Seutter, RU Informatica
"Automatic Patent Classification"
De LCS (Linguistic Classification System) is een systeem om automatisch documenten -zoals patenten- te klassificeren in categoriën. In het praatje zal ik kort ingaan op het waarom en hoe van automatische klassificatie. Daarna zal ik focusseren op een paar van de basisalgoritmen die in de LCS geïmplementeerd zijn.
Achtste avond: 7 mei 2002
Harry Nieboer, InfoSupport BV
"Goal Question Metric (GQM)"
GQM is een methode uit de software engineering om voor een project doelgericht een maat voor verschillende modellen en hun software implementaties te kunnen definieren.
Dick van Leijenhorst, RU Informatica
"Hoe je PI niet moet berekenen – en hoe wel."
Hij zal daarbij ingaan op de geschiedenis van het benaderen van het getal pi om daarna te focussen op de spectaculaire computerberekeningen van de laatste 31.41592 jaar.

 

Negende avond: 10 september 2002
Niek van Diepen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
" Kunstmatige Intelligentie in spellen"
De huidige stand van zaken van Kunstmatige Intelligentie in een aantal gangbare denkspellen als schaken, bridge en go. Het minimax-algoritme en enige alternatieven zijn kort behandeld. Als afsluiting volgde een bespreking van het werk van twee van Nieks stagiaires, die hebben gewerkt aan een alternatief voor schaakprogrammeren bij de Universiteit van Maastricht.
Erik Verbruggen, Edmond
"Interfacing van Java met andere programmeertalen"

 

Tiende avond: 12 november 2002
Marc Jacobs, Marcus.nl
"Management Informatie Systemen (MIS)"
Managementinformatie systemen stellen de manager in staat direct alle informatie op te roepen die de manager nodig heeft bij het nemen van beslissingen. Daarvoor dienen operationele transactieverwerkende systemen gekoppeld te worden. Dit praatje geeft aan wat er zoal bij komt kijken, wat het verschil is met de traditionele ontwikkeling van informatiesystemen, toepassingsgebieden, etc. Aan het eind zal een duidelijk beeld ontstaan hoe het 'leefgebied' van MIS eruit ziet.
Peter Achten, Informatica RU
"Buzz-words in FL: dynamics + generics + visual editors"
In deze presentatie zal ingegaan worden op twee onderzoekslijnen die binnen het gebied van de functionele programmeertalen veel aandacht krijgen:

  1. het werken met dynamisch getypeerde executeerbare eenheden (dynamics) binnen een sterk typeerbare context, en
  2. het nog spitsbondiger opschrijven van compacte, algemene functies die werkzaam zijn op alle mogelijke types en hun waarden (generic of polytypic programming).

De afdeling Software Technologie van Informatica op de KU Nijmegen is bezig deze twee technieken te implementeren in de functionele programmeertaal Clean. Getoond zal worden hoe de combinatie van deze twee technieken leidt tot een echte uitbreiding van de uitdrukkingskracht van functionele programma's. Een toepassing waarmee de spreker op dit moment bezig is om hiervan gebruik te maken is een visuele editor voor GUI programma's die in Clean ontwikkeld kunnen worden.

 

Elfde avond: 14 januari 2003
Ron Hollander
"Applicatie Servers"
Applicatie Servers zullen steeds meer hun intrede gaan doen in het bedrijfsleven. Bij deze een opsomming van een aantal punten waarom het gebruik van een Applicatie Server zinvol kan zijn:

  • Om dezelfde gegevens in verschillende databases te kunnen synchroniseren.
  • Om bedrijfsprocessen te kunnen implementeren.
  • Om ontsluiting van oude legacy applicaties richting het internet mogelijk te maken.
  • Om een data warehouse op te kunnen zetten waaruit management rapportages onttrokken kunnen worden.

Ron zal vooral ingaan op de eerste twee punten. Het concept van een Applicatie Server is nieuw en is een uitbreiding op het traditionele client/server concept. J2EE en dotNet zijn architecturen die het concept van een Applicatie Server ondersteunen.

Paul Jones, Edmond
"XML/XSLT in de praktijk"
XML is de standaard aan het worden om gegevens uit te wisselen. Met behulp van XSLT kunnen gegevens in XML formaat op een gemakkelijke manier worden bewerkt. In dit praatje worden beide standarden behandeld en mogelijke toepassingen beschreven.

 

Twaalfde avond: 18 maart 2003
Joseph (Joe) Kiniry, RU
"Raising the Bar: Experiences in Introducing Software Engineering into Software Corporations
Elegance. Efficiency. Power. Productivity. These are all words that are associated with "quality software" in the industry. Of course, no team ever has the time or money to build elegant, efficient, and powerful software artifacts in a highly productive environment…or can they? I'll discuss my experiences in introducing "real" software engineering in several software and hardware industry settings. Such experiences can help mold our decisions in choosing what to research, how to perform the research, and how to present the research results. (Presentatie in het Engels)

 

Dertiende avond: 20 mei 2003: Cryptografie
Anton Wijs, TU/e
De ontwikkeling van een online stemsysteem
Het ontwikkelen van een zo veilig mogelijk online stemsysteem vraagt erom nieuwe protocollen te ontwikkelen, speciaal voor deze toepassing. Daarnaast wordt er gewerkt met algemene crypto-functies als ElGamal encryptie, Schnorr ondertekening en SSL. De combinatie levert een ontwerp op voor een nieuw stemsysteem,dat inmiddels in Java is geimplementeerd en nog verder uitgebouwd gaat worden in de toekomst.
Martijn Oostdijk, RU
Chip cards

 

Veertiende avond: 16 september 2003
Mark Overmeer, MARKOV Solutions
Een avond met voorbeelden van programmeertalen waar tijdens de studie niet over gesproken wordt (werd, mag worden).
Naast de zorgvuldig ontworpen talen, zoals Algol68, Elan, Clean en Java, die op de universiteit worden onderwezen, is er ook een veelheid aan talen en "rommelige" taaltjes die door de praktijk worden gevormd, zoals bijvoorbeeld PHP, Perl en Python.
In deze (vaak scripting-) talen zijn dingen mogelijk die God(*) heeft verboden, maar wel een enorme expressie-kracht en flexibiliteit geven. Daarnaast worden deze talen door de gebruikersgemeenschap ontwikkeld, wat zo z'n effect heeft op de syntax.
Om een indruk te geven van wat er zoal mogelijk is, werden enkele voorbeelden worden gegeven met de duistere taaltjes Befunge en Brainfuck (ja, zo heet het echt). Het grootste deel van de avond werd echter gewijd aan voorbeelden uit Perl, de taal met verreweg de meeste fratsen.
(*) vul in uw lokale "God": Koster, Barendregt, …

 

Vijftiende avond: 18 november 2003
Chris Heunen, RU
"Tensegrities" zijn bouwwerken van starre staven die tot complexe structuren worden samengespannen met touwen. Deze fascinerende bouwsels houden zichzelf in evenwicht. Deze voordracht gaat in op wiskundige aspecten: hoe kunnen we tensegrities klassificeren op structuur? We geven een nieuwe aanzet tot een oplossing, maar deze loopt al snel tegen het probleem van NP-complete methoden aan.
Franc Grootjen, RU
The quest for improving retrieval performance has led to the deployment of larger syntactical units than just plain words. In this talk a retrieval experiment will be presented that compares the effectiveness of two unsupervised language models which generate terms that exceed the word boundary. In particular, it will be shown that index expressions provide a good way to capture the semantics of inter-word relations and by doing so, form an adequate base for information retrieval applications.

 

Zestiende avond: 16 maart 2004
Martijn Warnier, RU
"analyse van security protocollen"
Een aantal verschillende methoden voor het analyseren van Security Protocollen zullen worden besproken, o.a. Ban Logica en Casper/FDR. Voor en nadelen van deze methodes worden besproken alsmede hun werking.
Ruud Jeurissen, voormalig RU
"Vogeltjes in een cirkel en breekpunten in een rij"
Een geheimzinnig en discreet onderwerp, maar er komen algorithmen aan te pas…

 

Zeventiende avond: 11 mei 2004
Athur van Leeuwen
"Haskell voor Perl Programmeurs"
Haskell is een zuivere niet-stricte functionele programmeertaal die hetzelfde gevoel van programmeerlol weet los te brengen als Perl.
Dit praatje introduceert Haskell aan de hand van een paar voorbeeld- probleempjes die gewoonlijk met Perl opgelost worden, en laat zien dat Perl niet het alleenrecht heeft op elegante oplossingen.
Eric Boon
"RSI – hoe licht werk zwaar kan zijn"
Hoewel RSI niet een typische computergebruikaandoening is, heeft RSI met het toenemende computergebruik wel een hoge vlucht genomen en een ieder die veel beeldschermwerk doet, loopt risico!
Ik wil in dit praatje uitleggen wat RSI inhoudt, hoe je (bij jezelf of anderen) vroege klachten kan herkennen en wat je ertegen kan doen.

 

Achtiende avond: 23 november 2004
Harry Nieboer, InfoSupport BV
"RUP, Rational Unified Process"
Een software ontwikkel proces voor een eenmans project.
Een "software ontwikkel proces" is niet bedoeld om het leven van software engineers zuur maken, of om creativiteit te bedelven onder een berg papierwerk. Het enige doel is er voor te zorgen dat op een voorspelbare manier software van hoge kwaliteit kan worden opgeleverd, die voldoet aan de eisen van de gebruikers, op tijd en binnen budget.
We zullen de essentie van een software ontwikkel proces bespreken aan de hand van een heel eenvoudig eenmans projekt. Neem pen en papier mee, want ik ga jullie vragen te beoordelen wat goed ging in dit projekt, en wat volgens jullie beter kon.  
Paul Jones, Edmond
"BFS, Best First Search"
BFS is een zoek-strategie, die probeert telkens eerst de meest kansrijke sub-boom/sub-bomen te doorzoeken.

 

Negentiende avond: 25 januari 2005
Martijn Oostdijk en Cees-Bart Breunesse
"Security Audit van TIS"
Het TIS (Tentamen Informatie Systeem) bevat alle tentamencijfers voor de 20.000 studenten aan de RU. In januari 2004 werd aan de SOS groep van Informatica gevraagd om een security audit te doen, met als doel het veranderen (en bekijken) van cijfers van een willekeurige student. Hoewel het doel niet werd bereikt, kwamen we gevaarlijk dicht bij de database. Besproken zal worden hoe we naar binnen kwamen, en mogelijkheden om ons buiten te houden.
 
Marc Seutter
"The hard road to silicon"
De design flow van een ASIC (Application Specific Integrated Circuit): hoe kom je van een initiële beschrijving van een chip in een hardware beschrijvingstaal naar een echte silicium plak en welke software gereedschappen worden hierbij gebruikt.
 

 

Twintigste avond: 20 september 2005
Adriaan de Groot, (RU)
"CodeYard"
Dit is een project om de productie van Open Source software op Nederlandse middelbare scholen te stimuleren. Het project biedt infrastructuur en begeleiding aan scholieren en leraren die 'iets' met Open Source willen doen. In dit praatje legt Adriaan uit waarom men dit belangrijk vindt, hoe men het op scholen aanpakt, en hoe men de infrastructuur opbouwt op basis van leuke Open Source technologieen (SVN, PostGres, s9y, punbb, FBSD, PyKDE als steekwoorden).
 
Frank Timmers, (Lion-X)
"Disaster Recovery Management, a way of preparation and cost management"
In dit praatje zal Frank een korte introductie geven hoe men zich kan voorbereiden op een snelle recovery van (computer hardware of software) rampen en hoe men in sommige gevallen zo'n ramp ook voorkomen kan.
 

 

Eenentwintigste avond: 21 februari 2006
Mark Overmeer, (MARKOV Solutions)
Een papagaai voor iedereen
Vijf jaar geleden besloot de Perl gemeenschap om te werken aan Perl6. Meteen werd besloten om de gehele code opnieuw te schrijven, op basis van een virtuele machine (VM). Java's JVM is niet geschikt voor dynamische talen, en ook .NET kan daar niet mee overweg, dus werd een nieuwe VM van de bodem af opgebouwd: project Parrot. Parrot is zeer krachtig, met garbage collection, verschillende vormen van parallelisme, Unicode en andere grote bouwstenen. Parrot maakt de koppeling mogelijk van programma's en bibliotheken geschreven in verschillende (scripting-)talen. Parrot kan ook draaien in een browser. Deze lezing zal laten zien welke revolutie in taal-ontwikkeling plaats zou kunnen vinden, als Parrot eenmaal af is.
Gert Jan Timmerman (Infosupport)
Java vs C#: identical twins?
De taal Java is door Sun ontwikkeld rond 1995. Een paar jaar later kwam Microsoft met de taal C#. Deze talen lijken als twee druppels water op elkaar, maar er zijn natuurlijk ook verschillen. Wat zijn de verschillen en hoe belangrijk zijn die? Deze en andere vragen worden in deze presentatie gesteld en beantwoord.

 

Tweeentwintigste avond: 9 mei 2006
Merijn Vogel
De geur van anonimiteit, Tor, the onion router network
Het is een feit dat onze vrijheid op internet steeds meer wordt beperkt. Het surfgedrag wordt bijgehouden, google bewaart de zoekqueries, en meer instanties proberen de gebruikers in de gaten te houden. Tor poogt om de anonimiteit van de internetgebruikers te vergroten. In zijn lezing zal Merijn op de geschiedenis, opzet en gebruik (bv. in je browser) van Tor ingaan.
Miek Gieben (NLnet Labs)
Van DNS naar DNSSEC
Miek Gieben (NLnet Labs) zal een verhaal vertellen over de transitie van DNS (Domain Name System) naar DNSSEC (DNS Security Extensions). Hij zal hierbij eerst ingaan op een stukje geschiedenis om daarna de nieuwe inzichten met DNSSEC te behandelen.

Interesse om zelf de volgende spreker te worden op dit lijstje? Stuur ons een mailtje.

2 Responses to Lezingenavonden

  1. Sander van Hooft schreef:

    Geen aankondiging voor de lezing van 18 mei (morgenavond) in cafe De Fiets op de website/voorpagina/blog?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: